وارد شوید | ثبت نام کنید
تجارت الکترونيک با رويکرد بر کشورهای در حال توسعه
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
جهاددانشگاهی واحد اصفهان دکتر علی صنايعی - 1387 226 بهار 2

تجارت الكترونيك شامل خريد و فروش محصولات و خدمات از سيستم هاي الكترونيكي مثل اينترنت و ساير شبكه هاي كامپيوتري مي باشد ميزان تجارتي كه به صورت الكترونيكي انجام گرفته است به شكل غير قابل پيش بيني همگام با اينترنت رشد نموده است. اخيراً نمونه هاي متنوعي در اين راستا همراه با انتقال وجوه شكل گرفته است. مانند مديريت زنجيره تأمين  (SCM)، بازاريابي اينترنتي، فرايندهاي خريد و فروش بر خط، انتقال الكترونيكي داده ها (EDI)، سيستم هاي مديريت انبار، سيستم هاي جمع آوري داده ها و جمع آوري داده هاي اتوماسيون شده. امروزه تجارت الكترونيك پيشرفته با استفاده از شبكه هاي جهاني تحت وب www  به كار گرفته مي شود، كه همگام با سيستم الكترونيكي عمل مي نمايد.

كتاب حاضر در 9 فصل به نگارش درآمده است. در فصل اول به مباني نظري تجارت الكترونيك و تعاريف و مفاهيم آن و زير ساخت هاي آموزشي، حقوقي و همچنين تجارت الكترونيكي در ايران و خارج از كشور پرداخته ايم. فصل دوم تجارت B2B و چند تجربه موفق آن در صنايع آجر و فولاد را شامل مي گردد. در فصل سوم نيز مباحث مربوط به تصميم گيري چند معياره در انتخاب بازارهاي الكترونيكي مورد بحث قرار گرفته است. در فصل چهارم به بحث مديريت زنجيره عرضه و نقش تجارت الكترونيك در شكل گيري يك سيستم زنجيره عرضه يكپارچه و منسجم پرداخته شده است. فصل پنجم، مسأله امنيت در تجارت الكترونيك مورد بحث قرار گرفته است، در ادامه كتاب موضوع جايگاه كاركنان و منابع انساني در تجارت الكترونيك و به طور كلي مديريت منابع انساني الكترونيك مورد توجه نويسنده در قالب فصل ششم بوده است. فصل هفتم، تجارت همراه به عنوان آخرين دستاورد تجارت جديد جهاني و حالتهاي متفاوت آن به همراه تجارت موفق و ناموفق آن مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. در فصل هشتم دو فن آوري RFID و RUBEE زنجيره تأمين مورد بررسي قرار گرفته و در فصل نهم به مقوله يادگيري الكترونيك و تبليغات اينترنتي كه در امر كسب و كار اينترنتي لازمند پرداخته شده است.

كتاب «تجارت الكترونيك» در 226 صفحه و به قيمت 3500 تومان دراختيار اساتيد و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي رشته تجارت الكترونيك قرار دارد. 

مقدمه مولف........................................................................................... 1

فصل اول: مباني نظري تجارت الكترونيك

تعاريف و مفاهيم تحارت الكترونيك............................................................... 7

تاريخچه تجارت الكترونيك........................................................................... 10

انواع تجارت الكترونيك................................................................................ 12

تجارت شركت با شركت............................................................................. 12

تجارت بين شركت و مصرف كننده................................................................ 13

شركت با اداره......................................................................................... 13

تجارت مصرف كننده با شركت..................................................................... 13

تجارت مصرف كننده با مصرف كننده.............................................................. 14

همكار با همكار....................................................................................... 14

تجارت شركت با دولت............................................................................... 15

تجارت دولت با دولت................................................................................. 16

مصرف كننده با اداره.................................................................................. 16

مزايا و محدوديت‌هاي تجارت الكترونيك.......................................................... 16

مزاياي تجارت الكترونيكي........................................................................... 16

مزاياي كاربرد تجارت الكترونيك براي سازمان‌ها............................................... 18

مزاياي كاربرد تجارت الكترونيك براي مصرف كنندگان......................................... 20

مزاياي كاربرد تجارت الكترونيك براي جامعه..................................................... 20

مزيت رقابتي تجارت الكترونيكي.................................................................. 21

محدوديت‌هاي تجارت الكترونيكي................................................................. 23

محدوديت‌هاي فني تجارت الكترونيك............................................................ 23

محدوديت‌هاي غير فني تجارت الكترونيكي.................................................... 24

زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه............................ 25

زير ساخت فني / تكنيكي.......................................................................... 26

زيرساخت‌هاي آموزشي............................................................................ 28

زيرساختار حقوقي................................................................................... 29

تجارت الكترونيك در ايران............................................................................ 31

تجارت الكترونيكي از ديدگاه داخلي.............................................................. 32

تجارت الكترونيكي از ديدگاه خارجي............................................................. 32

موانع توسعه تجارت الكترونيكي در ايران....................................................... 33

مكعب تجارت الكترونيك.............................................................................. 35

تحقيقات انجام شده در خارج از كشور.......................................................... 38

 

فصل دوم: تجارت B2B: خريد و فروش در بازارهاي الكترونيك خصوصي

مفاهيم ويژگيها و مدلهاي تجارت الكترونيك B2B.............................................. 43

اندازه بازار و محتواي B2B........................................................................... 44

انواع اصلي مبادلات B2B............................................................................ 44

انواع اصلي بازارهاي الكترونيك B2B.............................................................. 45

انواع مبادلات........................................................................................... 47

نوع مواد مورد تجارت (مبادله)..................................................................... 47

مسير تجارت........................................................................................... 47

ارتباطات زنجيره تامين در B2B..................................................................... 48

صنايع خدمات مجازي در B2B...................................................................... 49

مزايا و محدوديت‌هاي B2B.......................................................................... 50

يك به چند: بازارهاي طرف فروش (sell-side).................................................. 51

مدلها و فعاليتهاي طرف فروشنده................................................................. 51

تنظيم و شخصي سازي............................................................................ 53

مزايا و محدوديتهاي فروش مستقيم از طريق كاتالوگ‌ها................................... 53

فروش از طريق واسطه‌ها........................................................................... 54

فروش از طريق حراج................................................................................. 54

مبادلات متداول B2B و خدمات حمايتي......................................................... 56

مبادلات الكترونيكي B2B............................................................................ 56

طبقه بندي مبادلات.................................................................................. 57

قيمت گذاري پويا...................................................................................... 58

كاركردهاي مبادلات................................................................................... 59

پورتال B2B.............................................................................................. 62

ائتلاف و خريد الكترونيكي........................................................................... 63

مدل اجماع تامين كننده............................................................................. 63

مدل اجماع خريدار.................................................................................... 65

خدمات مبادله جهاني (GXS) .................................................................... 66

خدمات زيربنايي شبكه تجاري.................................................................... 66

كسب و كارهاي كوچك و متوسطي توانا و سازشگران تجاري............................ 67

خدمات ارسال پيام شبكه تجاري................................................................. 67

خدمات هوشمند شبكه تجاري................................................................... 67

خدمات كاربردي شبكه تجاري..................................................................... 67

انسجام بازارها و مبادلات.......................................................................... 68

خدمات حمايتي مهم B2B.......................................................................... 68

شبكه‌هاي B2B........................................................................................ 69

فاكتورهاي اساسي موفقيت در مبادلات....................................................... 69

 

فصل سوم: تصميم گيري چند معياره در انتخاب بازارهاي الكترونيكي

مقمه..................................................................................................... 72

توصيف معيارهاي ارزيابي در انتخاب بازارهاي الكترونيكي................................. 76

عملكرد اهداف......................................................................................... 80

ارزش اقتصادي......................................................................................... 82

سطح انتقال الكترونيكي فرآيندها................................................................ 84

سطح انتقال الكترونيكي صنعت................................................................... 86

ويژگيهاي صنعت....................................................................................... 86

سطح آمادگي خالص در صنعت و محيط مربوطه.............................................. 86

بررسي شيوه‌هاي انتخاب بازار الكترونيكي.................................................... 87

روش AHP فازي....................................................................................... 87

روش فازي دلفي...................................................................................... 94

مطالعه موردي: انتخاب بازار الكترونيكي براي توليد كننده كاشي در تركيه............ 96

گام اول: فرموله كردن مساله و ايجاد ساختار سلسله مراتبي معيارها................ 96

گام دوم: ارزيابي اوزان معيارها.................................................................... 97

گام سوم: ارزيابي گزينه‌ها (بازار الكترونيكي)................................................. 105

گام چهارم: نمرات نهايي بازارهاي الكترونيكي به عنوان گزينه‌ها........................ 106

نتيجه‌گيري از اظهارنظرها و چشم انداز آتي................................................... 111

 

فصل چهارم: مديريت زنجيره‌ي عرضه و تجارت الكترونيكي

زنجيره عرضه الكترونيكي........................................................................... 115

تعريف و مفهوم زنجيره‌ي عرضه................................................................... 116

اجراء زنجيره‌ي عر ضه................................................................................ 118

مديريت و اداره زنجيره ارزش....................................................................... 119

زنجيره‌ي الكترونيكي و مديريت آن................................................................ 119

فعاليتها و زيرساختهاي مديريت زنجيره‌ي عرضه الكترونيكي............................... 121

نياز به تسهيم اطلاعات و طول زنجيره‌ي عرضه............................................... 123

راه‌حل‌هاي تجارت الكترونيكي در طول زنجيره‌ي عرضه...................................... 124

تجارت الكترونيكي به شكل كسب و كار داخلي و B2E...................................... 125

 

فصل پنجم: امنيت ارتباطات در تجارت الكترونيك

تعيين هويت و كنترل دستي....................................................................... 128

سيستم‌هاي بيومتريك.............................................................................. 128

زيرساخت كليد عمومي............................................................................. 130

رمزگذاري كليد عمومي و خصوصي.............................................................. 131

سيستم كليد متقارن (خصوصي)................................................................ 131

رمزگذاري كليد عمومي (نامتقارن)............................................................... 132

امضاهاي ديجيتالي.................................................................................. 132

گواهينامه ديجيتالي و صادركنندگان گواهينامه............................................... 132

سطح سوكت ايمن (SSL).......................................................................... 133

ايمن سازي شبكه‌هاي تجارت الكترونيك....................................................... 133

ديواره‌هاي آتش (فاير والها)......................................................................... 134

فايروالهاي شخصي................................................................................... 136

شبكه خصوصي مجازي (VPN).................................................................... 136

سيستم هاي كشف نفوذ.......................................................................... 137

شبكه‌هاي عصل و ظرفهاي عسل................................................................ 137

ايمن سازي فعاليت‌هاي تجارت الكترونيك...................................................... 138

فناوري‌هاي ايمن سازي شبكه.................................................................... 138

 

فصل ششم: مديريت منابع انساني الكترونيكي

چكيده................................................................................................... 141

تعريف.................................................................................................... 142

تعريف E-HRM.......................................................................................... 142

انواع E-HRM........................................................................................... 142

اهداف E-HRM......................................................................................... 144

نتايج E-HRM........................................................................................... 145

اثربخشي HRM....................................................................................... 146

اثر بخشي استراتژيك و فني HRM............................................................... 146

نتيجه گيري............................................................................................. 148

 

فصل هفتم: تجارت همراه

كاركرد موبايل.......................................................................................... 151

قابليتهاي موبايل...................................................................................... 153

نرم افزارهاي مورد استفاده در موبايل........................................................... 154

سرويسهاي قابل ارائه در موبايل.................................................................. 154

تجارت از طريق M-Commerce.................................................................... 155

مهمترين ويژگي M-Commerce................................................................... 156

عوامل موثر بر M-Commerce...................................................................... 157

كاركردهاي مالي موبايل............................................................................ 158

بانكداري همراه........................................................................................ 158

سيستم هاي پرداخت الكترونيكي بدون سيم................................................ 159

خريد و تبليغ موبايلي................................................................................ 160

خريد بدون سيم....................................................................................... 160

تبليغات در بازار هدف................................................................................ 160

در گاههاي موبايل.................................................................................... 161

كاربردهاي فرا تجاري از موبايل.................................................................... 161

پشتيباني از كاركنان................................................................................. 161

پشتيباني از ساير امور توسط موبايل در ديگر كارها......................................... 162

پشتيباني از مشتريان.............................................................................. 163

حالت B2B در تجارت بوسيله موبايل و نقش آن در مديريت زنچيره تامين.............. 164

موبايل مشتري و كاربردهاي خدمات شخصي آن............................................ 165

نقش موبايل در علوم پزشكي.................................................................... 165

ديگر خدمات موبايل براي مشتريان............................................................... 166

تجارت همراه از طريق مزيت مكان يابي........................................................ 167

تبليغات بر پايه مكان حضور مشتري............................................................. 168

مشكلات و موانع تكنولوژي بر سر راه تجارت همراه......................................... 170

مسايل اخلاقي و عمومي در تجارت همراه.................................................... 170

يك تجربه ناموفق از تجارب همراه................................................................. 171

 

فصل هشتم: فن آوري زنجيره تامين

انقلاب RFID ........................................................................................... 173

كاربردهاي RFID در زنجيره تامين................................................................. 176

محدوديت‌هاي RFID ................................................................................. 180

شبكه‌هاي همكاري (تشريك مساعي)......................................................... 182

شبكه‌هاي همكاري موبايل، شبكه حساب و معماري‌هاي خدمت‌گرا................... 184

معماري خدمت‌گرا (SOA) .......................................................................... 184

ZARA مبتكر زنجيره تامين مد سريع............................................................. 185

زمان بندي و برنامه‌ريزي پيشرفته................................................................ 188

مديريت چرخه زندگي محصول..................................................................... 189

انواع پرتال‌هاي شركتي............................................................................. 190

انواع پرتال‌هاي عمومي............................................................................. 190

پرتال‌هاي مشتري.................................................................................... 191

كاربردهاي پرتال شركت............................................................................. 192

سيستم‌هاي نشست الكرونيكي................................................................ 192

سيستم‌هاي حمايت تصميم‌ گروهي............................................................ 193

 

فصل نهم: يادگيري الكترونيك و تبليغات اينترنتي

يادگيري الكترونيكي و كسب و كار الكترونيك................................................... 194

يادگيري الكترونيكي مبتني بر وب................................................................ 195

وب 2 و آموزش الكترونيك 2......................................................................... 196

روند پيشرفت آموزش الكترونيكي در جهان..................................................... 198

مزايا و موانع يادگيري الكترونيكي................................................................. 199

يادگيري از راه دور و آموزش الكترونيك............................................................ 203

آموزش الكترونيك و بهبود كيفيت سازمان‌ها................................................... 204

محركه‌هاي يادگيري الكترونيكي................................................................... 205

استفاده از هوش مصنوعي در يادگيري الكترونيكي......................................... 206

تبليغات اينترنتي...................................................................................... 207

لزوم تبليغات اينترنتي............................................................................... 209

مزايا و معايب بنرهاي تبليغاتي.................................................................... 212

Pop-upها و تبليغات مشابه....................................................................... 212

تبليغ از طريق پست الكترونيك.................................................................... 213

تبليغات از طريق موتورهاي جستجو............................................................. 213

آينده تجارت الكترونيك............................................................................... 216

 


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved