وارد شوید | ثبت نام کنید
مناظرات برنده
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
سازمان جهاددانشگاهی واحد تهران استیون ال.جانسون سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی(مرکز ملی گفت و گو، مناظره و آزاد اندیشی 1401 242 بهار 1

برگزاری مناظره‌های قانونمند توأم با امکان داوری» خواستۀ صریح رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه پژوهشگران حوزوی در سال ۱۳۸۱ بود. خواسته‌ای که نشان از دوراندیشی و نکته‌بینی ایشان در درک صحیح نیازهای حال و آیندۀ جامعه و مراکز علمی است.

با توجه به مطالبۀ مقام معظم رهبری درسال 85 و تبلیغات متعددی که در این زمینه صورت گرفته، راهکار "مناظره" آنچنان که باید به یک روند جدی میان دانشگاهیان تبدیل نشده است. در حال حاضر شکاف میان صاحبان اندیشه، یکی از مشکلات اصلی جامعه نخبگانی و دانشگاهی است که گفت‌وگو و مناظره، تنها راه کاهش و حذف این شکاف خواهد بود. مناظره، بهترین بستر برای تعاطی افکار و اندیشه‌ها است. مناظراتی برد- برد که منجر به شناسایی موانع و مشکلات شوند، مناظره‌ای که نویسندۀ کتاب حاضر آن را "مناظرات برنده" نامیده و در قرآن کریم به نام "جدال احسن" معرفی شده است.

بدیهی است برای تحقق این نوع مناظرات، آموزش و ایجاد بستر مناسب دو متغیر لازم هستند. آموزش به افراد از سطوح ابتدایی، امری ارزنده خواهد بود. آموزشی که منجر به پرورش دانشجویانی با شهامت ابراز اندیشه شود و تحمل نقد و روحیۀ پژوهشگری و پرسشگری را درآن‌ها بالا ببرد. همچنین ایجاد بستر مناسب مناظره و گفت‌وگوهای علمی (محیطی امن برای بیان آزادانه و ناصحانه اندیشه‌ها) باعث گسترش فرهنگ نقد و گفت‌وگو در دانشگاه می‌شود و گامی بلند در راستای رسیدن به اهداف مطرح‌شده در بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی در زمینۀ اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها نیز خواهد بود.

مرکزملی "گفت‌وگو، مناظره و آزادادندیشی" از مراکز وابسته به سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، با هدف توسعۀ فرهنگ گفت‌وگو، مناظره و احترام به نظرات و آراء مخالف، اولین نهاد برگزارکنندۀ مسابقات مناظره در ایران است. دانشجویان در این مناظرات با حضوری فعال و مؤثر، مسائل را شناسایی کرده و در محیطی با نشاط و پویا با یکدیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخته و در مسیر بازاندیشی نظریات و عقاید قرار می‌گیرند.

همچنین این مرکز در راستای اهداف بلند مدت خود و آموزش گفت‌وگوی علمی درست و اصولی و به دور از جدل، در کنار اجرای برنامه‌های ترویجی، در طول سالیان گذشته اقدام به تولید محتواهای آموزشی نیز نموده است که ترجمۀ کتاب "مناظرات برنده" نمونه‌ای از این اقدامات است.

کتاب پیش‌رو اولین ترجمۀ به زبان فارسی از کتاب «winning debates»  نوشتۀ استیون جانسون است. جانسون در این کتاب به معرفی مدل‌های مسابقات مناظره پرداخته و نکاتی در باب مناظره‌های برد- برد ارائه کرده است. وی مبانی نظریۀ استدلال را با کاربرد آن نظریه‌ها در سبک مناظرۀ پارلمانی ترکیب می‌کند و استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی را برای مناظرۀ موفق توصیه می‌کند. دیدگاه منسجم و مفیدی که جانسون از مناظره در این کتاب ارائه می‌کند، می‌تواند به خوبی عملکرد برگزارکنندگان، شرکت‌کنندگان و داوران مسابقات مناظره را بهبود دهد.

استیون جانسون دانشیار و مدیر مرکز مناظره در دانشگاه آلاسکا، آنکوریج است. او اولین رئیس انجمن ملی مناظره پارلمانی، بزرگترین سازمان مناظره بین دانشگاهی در ایالات متحده است. وی در مسابقات بین‌المللی نیز فعال است و به عنوان دبیر شورای مناظره در مسابقات مناظرۀ دانشگاه‌های جهان سابقۀ فعالیت داشته است. او همچنین مربی تیم‌هایی بوده که موفقیت‌هایی در مسابقات ملی و بین‌المللی کسب کرده‌اند.

 

 

مقدمه 13

پیشگفتار 17

دربارۀ پیروزی 17

فصل یک / فلسفۀ مناظره 21

مبانی فلسفۀ مناظره 21

فلسفۀ مناظره 27

فصل دوم: استدلالها و مباحثه 31

عناصر استدلال 31

گونههای استدلال 33

مباحثه 37

سبکهای مباحثه 38

مباحثۀ توصیفی 39

اقامۀ استدلالهای توصیفی 39

مخالفت با استدلالهای توصیفی 40

مباحثۀ رابطهای 41

اقامۀ استدلالهای علّی 42

مخالفت با استدلالهای رابطهای 43

مباحثۀ ارزیابیکننده 45

اقامۀ استدلالهای ارزیابیکننده 46

مخالفت با استدلالهای ارزیابیکننده 48

فصل سوم: تعادل و ساختار 51

استدلال بهمثابه حرکت 52

نقاط استاز 54

گزارهها 54

موضوعات 57

رابطۀ میان موضوعات 60

کنترل نقاط استاز 64

ساختارسازیِ استدلالها با هدف اشغال فضا 66

تگلاینها 68

ابزارهای ساختاری 71

فصل چهارم: استراتژی بنیادی و مهارتهای بنیادی 73

استراتژی کنترل 74

مباحثۀ ساختاربخش 75

فرایند تجزیه 76

فرایند ترکیب 81

مباحثۀ ساختارشکنانه 85

استانداردهای کیفیت استدلال 86

پذیرفتنی بودن 87

مرتبط بودن 90

بسندگی 92

ساختاربخشی به ابطالِ استدلال 94

الگوی ساختاریِ ابطال استدلال 95

پیکربندی 96

پیکربندی آیندهنگر 98

پیکربندیِ گذشتهنگر 100

پیکربندی مناظره از طریقِ ساختاربندی موضوعات 102

فصل پنجم: سخنرانان و سخنرانیها 107

قالب پارلمانی بریتانیا 107

سخنرانی نخستوزیر 110

پیکربندی 110

مباحثۀ ساختاربخش 113

مباحثۀ ساختارشکن 114

سخنرانی نخستوزیر در مناظره دربارۀ مجازات اعدام 114

سخنرانی رهبر مخالفان 116

پیکربندی 116

مباحثۀ ساختارشکنانه 120

مباحثۀ ساختاربخش 121

سخنرانی رهبر مخالفان در مناظرۀ مجازات اعدام 121

سخنرانیهای معاون 124

پیکربندی 124

مباحثۀ ساختارشکن 125

مباحثۀ ساختاربخش 126

سخنرانی معاون نخستوزیر در مناظره درباره مجازات اعدام 129

سخنرانی معاون رهبر مخالفان در مناظره دربارۀ مجازات اعدام 132

سخنرانی اعضا 134

بسط و گسترش 135

سخنرانی عضو موافق در مناظره پیرامون مجازات اعدام 141

سخنرانی عضو مخالف در مناظره درباره مجازات اعدام 143

سخنرانیهای شلاقی 146

ساختاربخشی و ساختارشکنی 147

پیکربندی 148

سخنرانی شلاقی موافق در مناظره دربارۀ مجازات اعدام 152

سخنرانی شلاقی مخالف در مناظره درباره مجازات اعدام 154

فصل ششم: تصمیمگیری و استراتژی 159

ماهیت تفکر و تصمیمگیری 161

کشف عناصر تصمیمگیری 164

جستوجو 164

احتمالها 164

اهداف 166

مدارک و شواهد 169

ارزیابی عناصر تصمیمگیری: 171

«استنتاج» 171

شناسایی سلسلهمراتب اهداف مرجح 172

ارزیابی قابلیت احتمالها در تحقق اهداف 178

فصل هفتم: تناقضهای مناظره 183

پارادوکس اول: کیفیت یک مناظره بیشتر به موافقت بستگی دارد تا مخالفت 184

پارادوکس دوم: استدلالهای برنده از سادگی سود بیشتری میبرند تا از پیچیدگی 186

پارادوکس سوم: متقاعد کردن مخاطبان با تمرکز بر آنچه آنها به آن باور دارند، در مقایسه با آنچه به آن باور ندارند، محتملتر است 187

پارادوکس چهارم: با استدلال کردن از یک موضع دشوار، احتمال پیروزی شما بیشتر است 188

پارادوکس پنجم: اگر به نظر برسد که به پیروزی علاقهای ندارید، احتمال پیروزیتان بیشتر است 190

پارادوکس ششم: برای کاهش عدم قطعیت در مناظره، هرچه بیشتر تلاش کنیم، بیشتر غیرقاطع میشویم 191

فصل هشتم: تاکتیکهای پیشرفته 193

تاکتیکهای تهاجمی 194

پیشفرض گرفتن 194

تبیین حد ضرورت و فوریت طرح پیشنهادی 198

بهکارگیری عینیت 201

تاکتیکهای دفاعی 205

متعادل کردن منافع 205

تجزیه و تحلیل اهداف 210

تمییز اهداف 210

مقابله با استدلالها از طریق تجزیه و تحلیل هدف 212

تبانی ضمنی 215

فصل نهم: داوری مناظرهها 221

چه کسی باید این فصل را بخواند؟ 221

اصول راهنمای داوری 222

لوح سفید 222

عدم مداخله 222

آموزش 223

الگوهای داوری 223

الگوهای کمتر کاربردی 224

الگوی «صدق گزاره» 224

الگوی «مهارت مناظرهکنندگان» 224

الگوی ارجح: الگوی «حرکت» 225

استانداردهای مرتبط داوری 226

ایفای نقشها 227

استاندارد «مناظرۀ بهتر» 229

محتوا و اجرا 230

محتوا 230

اجرا 231

تصمیمگیری 231

1. فهم گزاره 232

2. شناسایی مسائل 233

3. تعیین برندۀ هر مسئله 235

صدق 236

اعتبار 236

4. تعیین اهمیت هر مسئله 237

5. ارزیابی اقدامات مرتبط با مسائل برای هر تیم 239

6. گزارش تصمیم 241

 


دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved