بازکاربست معماری صنعتی راهبرد پایداری برای میراث صنعتی
نویسنده:
محمدرضا پورزرگر-الناز امیرزاده دانا
مترجم:
.
سال نشر:
1401
صفحه:
406
نوبت چاپ:
1

 

فصل اول:تعریف سازگاری 21

1-1 مقدمه 21

1-2 واژگان 23

1-3 اهمیت سازگاری ساختمان 24

1-4 مسائل مربوط به تصمیم‌گیری در سازگاری ساختمان 33

1-5گزینه‌های تصمیم‌گیری و سطوح سازگاری 35

1-6 سازگاری و کاربری‌های مختلف زمین 4043

فصل دوم: مشوق‌ها و موانع سازگاری ساختمان‌ها 45

2-1 مقدمه 45

2-2 نظریه چرخه زندگی ساختمان 45

2-3- نظریه عملکرد ساختمان 50

2-4- نظریۀ تطبیق‌دهی و پایداری ساختمان 52

2-4-1 عوامل اجتماعی 52

2-4-2 عوامل محیطی 62

2-4-3 هزینه‌ها و عوامل اقتصادی 69

2-5- سایر ویژگی‌های موثر بر سازگاری ساختمان 76

2-5-1 ویژگی‌های فیزیکی ساختمان 76

2-5-2 ویژگی‌های مربوط به مکان و کاربری ارضی 82

2-5-3 ویژگی‌های حقوقی ساختمان 83

2-6- نتیجهگیری 85

فصل سوم: ارزیابی سازگاری با استفاده از PAAM 87

3-1 مقدمه 87

3-2 ارزیابی مقدماتی 87

3-3 تجزیه و تحلیل اجزای اصلی 93

3-4 مدل ارزیابی مقدماتی سازگاری 96

3-5 مطالعه موردی 101

3-5-1 توصیف ساختمان 101

3-5-2 ارزیابی ساختمان برای سازگاری «تغییرات» 102

3-6 نتیجه گیری 105

فصل چهارم: سازگاری پایدار: مطالعه موردی CBD ملبورن 107

4-1 مقدمه 107

4-2 زمینه سازگاری 108

3-4 اقدامات متداول پایداری استفاده شده در مناسبسازی ساختمان‌های تجاری 110

4-4 مطالعه موردی سازگاری پایدار 114

4-4-1 131 خیابان کوئین 114

4-4-2 هتل آلتو (خیابان 636 بورک) 116

4-4-3 247 فلیندرز (راس هاوس) 119

4-4-4 خیابان اسپنسر شماره 490 121

4-4-5 خیابان کولینز، شماره 500 125

4-4-6 خیابان کولینز شماره 406 129

4-4-7 ساختمان شماره 182 خیابان کپل 132

4-4-8 ساختمان 115 خیابان بتمن 136

4-4-9 ساختمان 385 خیابان بورک 138

4-4-10 ساختمان 503 خیابان کالینز 140

4-5 تجزیه و تحلیل تطبیقی(مقایسهای) اقدامات سازگاری پایدار 142

4-5-1 مالکان 143

4-5-2 سن 144

4-5-3 مکان 146

4-5-4 زیبایی شناختی 146

4-5-5 محل خدمات عمودی 147

4-5-6 کاربری فعلی ملک 148

4-5-7 مساحت ساختمان 148

4-5-8 نمای خیابان 149

4-5-9 لیست تاریخی 149

4-5-10 تعداد طبقات 150

4-5-11 رتبه PCA 150

4-5- 12 پیوستگی به سایر ساختمانها 151

4-5-13 دسترسی به سایت 152

4-6 نتیجه گیری 153

فصل پنجم: کهنگی ساختمان و استفاده مجدد 155

5-1 مقدمه 155

5-2 تحقیقات انجام شده در زمینه «تبدیل» در سراسر جهان 158

5-3 طول عمر و زمان منسوخ شدگی ساختمان 163

5-3-1 طول عمر فنی 163

5-3-2 طول عمر کاربردی 164

5-3-3 طول عمر اقتصادی 165

5-3-4 منسوخ شدن و خالی بودن 166

5-5 کیفیت و منسوخ شدن: ارزیابی ویژگی‌های کاربر محور 169

5-6 ویژگی‌های فیزیکی ساختمان‌های اداری خالی از نظر ساختاری 172

5-6-1 ساختار و طبقات 174

5-6-2 چیدمان طبقه، طول و عمق ساختمان 175

5-6-3 نما 177

5-6-4 راه پله‌ها و آسانسورها 177

5-6-5 ویژگی‌های محل 178

5-7 پروژه‌های استفاده مجدد سازگار شده انتخابی 178

5-8 نتیجه گیری 188

فصل ششم: استفاده مجدد در مقایسه با تخریب 191

6-1 مقدمه 191

6-2 معیارهای تصمیم‌گیری 194

6-3 ابزارها، اسکن‌ها و ادوات 196

6-3-1 سنجه تبدیل 196

6-3-2 اسکن سریع برنامه مند 200

6-3-3 ارزش معماری 201

6-3-4 روش معماران 202

6-3-5 روش ABT: ابزاری که در عمل توسعه یافته است 202

6-4 تصمیمات بر اساس استدلال‌های مالی 203

6-5 دوام و پایداری 207

6-6 نتیجهگیری 208

فصل هفتم: نمونه‌هایی موفق از استفاده مجدد تطبیقی 211

7-1 مقدمه 211

7-2 پروژه‌های تبدیلی در هلند (اداری به مسکونی) 212

7-2-1 استادهور واقع در آلفن آن ریجن 214

7-2-2 لودویج استیت واقع در اپینگدام 215

7-2-3 ساختمان انکا واقع در آرنهم 217

7-2-4 شاترزولد واقع در دلف 218

7-2-5 وستپلنتون در دلف 220

7-2-6 ویلهلمین استیت در دیمن 221

7-2-7 گرانیدا در آیندهون 223

7-2-8 سکونتگاه دیل در املرود 224

7-2-9 توئنتک در آنشده 225

7-2-10 اندراشکات در گرونینگن 227

7-2-11 بیلیتون در دن هاگ 228

7-2-12 هافترهاگ در دن هاگ 230

7-2-13 برجهای چرچیل در ریجساییک 231

7-2-14 راتنتیگل در روتردام 233

7-2-15 برج وسترلن در نوتردام 234

7-3 بحث 236

7-3-1 تجزیه و تحلیل دادهها 236

7-3-2 خطرات تبدیل 237

7-3-3 فرصت‌های تبدیل 241

7-3-4 گونه شناسی 244

7-3-5 ساختار و طبقات 245

7-3-6 چیدمان طبقه، طول و عمق ساختمان 246

7-3-7 نما 246

7-3-8 راه پله‌ها و آسانسورها 247

7-3-9 مکان 247

7-3-10 ساختمان 248

7-4 نتیجه گیری 251

فصل هشتم: حفظ ارزش فرهنگی و میراثی 253

8-1 مقدمه 253

8-2 میراث تاریخی 253

8-3 ارزش میراثی 255

8-3-1 ارزش مکان 255

8-3-2 سرمایه فرهنگی 257

8-3-3 مزایای حفاظت از میراث 259

8-4 ارزیابی ارزش اقتصادی میراث 259

8-4-1 ارزش بازار میراث 259

8-4-2 ارزش بازار مستقیم 261

8-4-3 ارزش غیر مستقیم 261

8-4-4 ارزش غیر مستقیم گردشگری میراث 263

8-4-5 میراث به‌عنوان منبع مهارتها و شایستگیها 264

8-4-6 ارزش خصوصی/عمومی 264

8-5 ارزش میراث و سازگاری 265

8-6 ارزش معماری و زیبایی‌شناسی 267

8-7 ارزش تجربه 270

8-7-1 زشتی آشنا 270

8-7-2 ارزش فرهنگی – تاریخی 271

8-7-3 ارزش نمادین 272

8-7-4 ارزش تجربه آسیب زا 275

8-7-5 ارزش استفاده 277

8-7-6 ارزش ذاتی (بیشترین و بهترین استفاده) 277

8-7-7 میراث به‌عنوان منبع ارزش اجتماعی 279

8-8 نتیجهگیری 284

فصل نهم: شناسایی قابلیت استفاده مجدد سازگار 287

9-1 مقدمه 287

9-2 مدل ARP 289

9-3 نرخ منسوخ شدن 294

9-3-1 منسوخ شدگی فیزیکی 294

9-3-2 منسوخ شدگی اقتصادی 296

9-3-3 منسوخ شدگی عملکردی 297

9-3-4 منسوخ شدگی تکنولوژیکی 298

9-3-5 منسوخ شدگی اجتماعی 299

9-3-6 منسوخ شدگی قانونی 301

9-3-7 منسوخ شدگی سیاسی 302

9-4 مطالعه موردی: ساختمان GPO، ملبورن 304

9-5 بحث 308

9-6 نتیجهگیری 315

فصل دهم: MCDA   و سنجش پایداری 317

10-1 مقدمه 317

10-2 پیشینه 319

10-3 یک رویکرد جدید 323

10-3-1 چهارچوب مفهومی 323

10-3-2 ارزش برای پول 325

10-3-3 کیفیت زندگی 327

10-3-4 ریسک پایداری 328

10-4 برنامه‌ریزی هزینه زندگی 329

10-5 مطالعه موردی: ساختمان مدرسه توسعه پایدار میرواک دانشگاه باند (MSSD)، گولدکاست 331

10-5-1 روش 331

10-5-2 بازده سرمایه گذاری 333

10-5-3 مصرف انرژی 335

10-5-4 کارایی عملکردی 335

10-5-5 از دست دادن زیستگاه 336

10-5-6 شاخص پایداری 337

10-6 بحث 339

10-7 نتیجه‌گیری 345

فصل یازدهم: مدل‌سازی عملکرد ساختمان با استفاده از ICONCUR 347

11-1 مقدمه 347

11-2 MCDA بصری 348

11-3 مدل ICONCUR 351

11-4 مطالعه موردی: خیابان 88 جورج، سیدنی 356

11-4-1 مرور 356

11-4-2 پیش از مداخله 359

11-4-3 پس از مداخله 361

11-5 بحث 363

11-6 نتیجهگیری 370

فصل دوازدهم:  طراحی برای استفاده مجدد تطبیقی در آینده 371

12-1 مقدمه 371

12-2- استدلال 372

12-3 چهارچوب  AdaptSTAR 377

12-4 مطالعات موردی بین المللی 385

12-4-1 میراث 1881،  هنگ کنگ SAR (PRC) 386

12-4-2 موزه پراناکان، شهرداری (سنگاپور) 387

12-4-3 کورسو کارلان، پراگ (جمهوری چک) 388

12-4-4 متز آرسنال، متز (فرانسه) 389

12-4-5 کارخانه شکلات‌سازی لافت، تورنتو (کانادا) 390

12-4-6 مرکز هنرهای معاصر پونتا دلا دوگانا، ونیز (ایتالیا) 12-4-7 هتل آندل، لدز(لهستان) 393

12-4-8 انبار قند، آمستردام (هلند) 394

12-4-9 نیروگاه لانگ آیلند، لانگ آیلند سیتی (ایالات متحده آمریکا) 395

12-4-10 کلیسای جان ناکس، ملبورن (استرالیا) 397

12-5 بحث 398

12-6 نتیجه گیری 402

منابع403

 

 

 

کتاب های در این موضوع

تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved